• slider image 116
  • slider image 119
:::

All Books

學校刊物

操作手冊

:::
:::

萌典查詢

ˊ ㄈㄥ    ˋ ㄙㄨ ˊ
轉移風氣,改良習俗。孝經˙廣要道章:移風易俗,莫善於樂。荀子˙樂論:耳目聰明,血氣和平,移風易俗,天下皆寧。亦作風移俗變、風移俗改、風移俗易、易俗移風。